Samorządy

 

Nekla

Gmina Nekla leży na Pojezierzu Wielkopolskim i jest jedną z mniejszych w województwie wielkopolskim. Zajmuje 96,2 km2. Jest podzielona na 16 sołectw. Siedzibą władz gminy jest miasto Nekla, leżące 36 km na wschód od Poznania.
Nekla i okolice mają bardzo bogatą przeszłość, po której pozostały liczne pamiątki i zabytki historyczne. Pierwsze wzmianki o Nekli sięgają 1405 roku. Była to wówczas osada zwana Nieklą, co w języku staropolskim oznaczało nadbrzeżne ławice piachu, zarośla lub przystań. W latach 1700-1774 Nekla posiadała prawa miejskie - w tym okresie zostały wybudowane nowe kościoły w Nekli, Targowej Górce i Opatówku. W roku 2000 na wniosek mieszkańców gminy Nekla ponownie odzyskała prawa miejskie. Gmina Nekla obecnie liczy 6.670 mieszkańców, w tym w mieście Nekla 3.300 mieszkańców.
Największym atutem gminy Nekla jest położenie w pobliżu międzynarodowych szlaków komunikacyjnych. Przez miasto przebiega droga krajowa nr 92, a w południowej części autostrada A-2, której węzeł znajduje się w oddalonej o 12 km od Nekli - Wrześni. Przez gminę przebiega również trasa kolejowa Berlin - Moskwa. Usytuowanie Gminy Nekla w bliskim sąsiedztwie Poznania jest czynnikiem aktywizującym rozwój gospodarczy gminy. Nekla staje się również "sypialnią" Poznania.
W gminie występuje wyraźne zróżnicowanie geograficzne w zakresie wiodących obszarów rozwoju gospodarczego. W południowej części dominuje rolnictwo. Uprawia się tu przede wszystkim zboża (głównie żyto), ziemniaki, buraki cukrowe, rośliny pastewne i warzywa oraz hoduje trzodę chlewną, bydło mleczne i rzeźne. Natomiast w miejscowościach położonych wzdłuż trasy nr 92 rozwija się różnorodna działalność przemysłowo-usługowa, a w północnej zalesionej części gminy działalność turystyczna i funkcje osadnicze. Szczególnie intensywny obrót nieruchomościami nastąpił w ostatnim czasie na terenie malowniczo położonej Nekielki, w której przeznaczono 94,6 ha pod zabudowę mieszkaniową (450 działek). Dzięki dużemu zalesieniu i sztucznym 20-hektarowym jeziorze, nowi mieszkańcy traktują Nekielkę jako ostoję spokoju.
W Gminie Nekla szczególnie atrakcyjna turystycznie oraz pod względem walorów przyrodniczo-krajobrazowych jest północna część gminy. Tereny lasów i osady śródleśne sąsiadują z atrakcyjnymi dla turystyki i wypoczynku Parkiem Krajobrazowym "Promno". W granicach gminy znajdują się projektowane obszary chronionego krajobrazu "Doliny Cybiny i Głównej" oraz "Skocko-Czerniejewskiego". Na terenie gminy zlokalizowanych jest 11 obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz kościoły i dwory. Wśród wielu pomników przyrody na uwagę zasługują: dęby szypułkowe, czarne olchy i jesion wyniosły. W krajobrazie rolniczym cenne enklawy zieleni wysokiej stanowią parki podworskie i wiejskie w Nekli, Targowej Górce, Mystkach, Podstolicach i Opatówku. Najciekawszym miejscem w mieście jest kościół neoromański z kopuła, wybudowany w 1900 roku. Do dzisiaj zachował się także XIX-wieczny dwór należący do Żółtowskich. Wśród atrakcji turystycznych ważne miejsce zajmuje park podworski, francuski z XVIII w., przekomponowany na styl angielski w XIX w. oraz pomnikowe dęby o obwodzie 420, 500 i 600 cm i najstarsza w Polsce grusza licząca ponad 200 lat. Na uwagę zasługuje wybudowany w latach 1752-54 w Opatówku kościół p.w. św. Katarzyny, drewniany konstrukcji zrębowej, na zewnątrz oszalowany, który przetrwał do dzisiaj i w ostatnich latach został wyremontowany. Wśród zabytków dworskich na szczególną uwagę zasługuje dwór z końca XIX wieku w Podstolicach, w którym odbywają się wieczory autorskie, recitale i wystawy przyciągające wielu znaczących artystów i gości. Przez teren gminy przebiega Szlak Piastowski przyczyniając się w znacznym stopniu do rozwoju turystyki pieszej i rowerowej. Atrakcyjność turystyczną Nekielki zwiększa kościół ewangelicki z II połowy XIX w., schronisko młodzieżowe i zbiornik wodny oraz Grobla Twardowskiego i "diabelskie sakiewki" znajdujące się w nekielskim lesie.
Podstawowym źródłem utrzymania mieszkańców gminy jest działalność produkcyjno-usługowa i rolnictwo (charakteryzujące się wysokim poziomem kultury rolnej). Na terenie gminy dostępne są wszystkie podstawowe usługi dla mieszkańców. Mocną stroną gospodarki jest brak marketów. Ogółem w Gminie Nekla działa około 400 podmiotów gospodarczych i prawie wszystkie (98%) to własność prywatna. Najwięcej jest placówek handlowych i gastronomicznych. Funkcjonuje także znaczna ilość zakładów budowlanych i produkujących materiały budowlane, zakładów stolarskich i tapicerskich, świadczących usługi transportowe, firm elektrycznych i elektronicznych, zakładów zajmujących się przetwórstwem spożywczym, świadczących usługi mechaniczne oraz firm działających w branżach drzewnej, metalowej, chemicznej i innych. Na terenie Gminy zaczynają rozwijać się zakłady produkcyjne, z których obecnie największym jest Firma "MATEX" z siedzibą w Starczanowie zatrudniająca ok. 400 osób. Swoją siedzibę zlokalizowała również firma z kapitałem niemieckim "STOMIL" z siedzibą w Nekli.
Niewątpliwym atutem gminy jest położenie w pobliżu międzynarodowych szlaków komunikacyjnych. Dla przyszłych inwestorów władze gminy wyznaczyły tereny do zagospodarowania pod aktywizację wzdłuż drogi krajowej nr 92 (E-30) w miejscowości Nekla, Starczanowo, Gierłatowo i Zasutowo i przy trasie kolejowej Berlin - Moskwa. W sumie ponad 150 ha. Przedsiębiorców do inwestowania zachęca dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, wszystkie miejscowości gminy mają wodociąg, prawie wszystkie telefony i nowoczesne centrale telefoniczne a miasto Nekla w 70% wyposażone jest w sieć kanalizacyjną i gazową.
Gmina przeznacza około 20% co roku w swoim budżecie na wydatki inwestycyjne. Realizuje się zadania w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej, burzowej, budowy dróg i ulic, sieci wodociągowej i obiektów sportowych. Dużą uwagę władze samorządowe przywiązują do likwidacji barier architektonicznych dostosowując obiekty użyteczności publicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W ten sposób został dostosowany budynek Urzędu, hala widowiskowo-sportowa, ośrodek zdrowia, przystanki PKP, PKS, Dom Kultury, Hotel "Podstolice" w Zasutowie. Na terenie gminy znajdują się 3 hotele, 3 szkoły i nowoczesna hala widowiskowo - sportowa, oddana do użytku w 2003r. Prężnie działają liczne kluby, stowarzyszenia i organizacje społeczne: Orkiestra Dęta NOK, Nekielski Klub Miłośników Syren i Warszaw, Społeczny Komitet Renowacji Cmentarzy Olęderskich, grupa Break Dance, Nekielskie Towarzystwo Ekologiczne, Uczniowski Klub Sportowy "Płomyk", Zespół Śpiewaczy "Wrzos", grupa wokalna "Czas", Klub Sportowy "Płomień", Klub Strzelecki LOK, grupa Taekwondo, Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Nekla, Nekielskie Stowarzyszenie Pracodawców, Nekielskie Towarzystwo Tenisowe, Parafialny Klub Sportowy "Michał", Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Ochotnicza Straż Pożarna w Nekli i Targowej Górce a także Koło Diabetyków.
Co roku organizowane są liczne imprezy kulturalno - sportowe np. Wianki, Festyn Majowy, Dożynki, Jarmark Różności, Pożegnanie Lata.
W roku 2005 Nekla obchodziła jubileusz 600-lecia pierwszej wzmianki na kartach historii. Główne uroczystości odbyły się w dniach 23-26 czerwca br. Z tej okazji
- nekielski park zyskał nowe oblicze: przebudowano plac przed pałacem, posadzono drzewa i krzewy, przeniesiono plac zabaw dla dzieci w inne równie ciekawe miejsce,
- powstały nowe chodniki (m.in. na najważniejszej ulicy - Dworcowej),
- odnowiono elewację na budynku Urzędu Miasta i Gminy,
- Społeczny Komitet Renowacji Cmentarzy Olęderskich przy współudziale Urzędu Miasta i Gminy oraz Starostwa we Wrześni uporządkował i odnowił aż osiem cmentarzy ewangelickich znajdujących się na terenie gminy,
- Nekielski Klub Miłośników Syren i Warszaw zorganizował dwa Unijne Rajdy Syren i Warszaw: do Kopenhagi w Danii i do Zwickau w Niemczech
- opracowano i wydano monografię miasta i wiele innych materiałów promocyjnych
- zorganizowano wiele imprez towarzyszących m.in.: turniej tenisa ziemnego, turniej halowej piłki nożnej, piłki siatkowej, bal 600-lecia, turniej sportowy o tytuł mistrza miasta i gminy w konkurencjach szachy i warcaby, strzelania z wiatrówki, obchody dnia patronów w Zespołach Szkół na terenie gminy, olimpiada przedszkolaków z gminy Nekla i Dominowo
W latach 2002-2005 na terenie Gminy Nekla:
- zrealizowano V i VI etap kanalizacji o łącznej długości 4,7 km oraz 135 szt. przyłączy,
- wybudowano sieć wodociągową o długości 3,3 km i 30 szt. przyłączy
- wybudowano lub zmodernizowano drogi: Chwałszyce - Stępocin, Targowa Górka - Bukowy Las, w Nekielce oraz kilka ulic w Nekli m.in. ul. Sienkiewicza i Prusa o łącznej długości 7,1 km
- wybudowano wspomnianą halę widowiskowo-sportową w Nekli i wyposażono ją w nowoczesny sprzęt sportowy
- odbudowano staw przy ul. Słonecznej
- wykonano oświetlenie dróg i ulic w Barczyźnie, Stroszkach, Zasutowie oraz w Nekli ul. Starczanowska i Parkowa
- powstał nowy wodociąg w Mystkach
- Zmodernizowano złoże biologiczne na oczyszczalni ścieków w Nekli
- Wykonano modernizację sanitariatów w jednostkach publicznych
- Zmianie uległ również wystrój miasta: pojawiło się więcej zieleni, kwiatów, krzewów, ciekawych ogrodów
W najbliższych latach zamierza się realizować następne inwestycje potrzebne miastu i gminie. Zadania te zostały określone w strategii i planie rozwoju lokalnego gminy do roku 2020, które zostały uchwalone w 2004r.

Zapraszamy do odwiedzania, inwestowania i zamieszkania na terenie Gminy Nekla. Aktualności i szczegóły na naszej stronie internetowej www.nekla.pl
Adres: Urząd Miasta i Gminy Nekla
ul.Dworcowa 10
62-330 Nekla
tel. (61) 43-86-011
fax (61) 43-86-490
e-mail: nekla@nekla.pl

gminy partnerskie

Dołącz do najlepszych

Stowarzyszenie Samorządowe A2 Wielkopolska skupiające 16 jednostek samorządowych łączy jeden wspólny cel, czyli promowanie i przyciągnięcie do siebie jak najwięcej inwestorów, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Inwestycje Gmina

PRZEKONAJ SIĘ SAM

Pokazali jak przyciągnąć inwestora

Blisko 70 uczestników wzięło udział w konferencji pn. „Rola samorządu w procesie pozyskiwania inwestora” zorganizowanej w dniu 6 listopada w gminie Stare Miasto. Organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie Samorządowe A2-Wielkopolska oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – Centrum Obsługi Inwestora.

Inwestycje Gmina

PRZEKONAJ SIĘ SAM

Targi China Homelife Show, Warsaw Expo w Nadarzynie w dniach 07-09 czerwca 2016 roku

Zarząd Stowarzyszenia Samorządowego A2 – Wielkopolska zaprasza do udziału w V edycji workshopu Europy Centralnej i Wschodniej podczas targów China Homelife Show, Warsaw Expo w Nadarzynie, które odbędą się w dniach 07-09 czerwca 2016 roku, to największa tego typu impreza w Polsce.

Inwestycje Gmina

PRZEKONAJ SIĘ SAM

ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto
Telefon: 63 241 62 16
E-mail: biuro@a2wielkopolska.eu

Copyright © 2014 A2 wykonanie